Social Media

Het stappenplan

Hoe wilt u kerk zijn?

Voor Kerkelijk Waardebeheer is het vraagstuk van het ‘teveel aan kerkgebouwen’ niet primair een vastgoedvraag. De eerste en belangrijkste vraag is: wat voor kerk- of geloofsgemeenschap wilt u zijn? Dit is de vraag naar het pastoraal-/inhoudelijk programma, naar de activiteiten die de lokale geloofsgemeenschap wil organiseren. Vervolgens komt de vraag: en welke gebouwen hebben we daar dan voor nodig?

Stappenplan

Vaak kunt u niet alle kerkgebouwen behouden. Door verstandig gebouwenbeleid kunnen wel meer kerkgebouwen behouden blijven dan nu vaak wordt gedacht. De adviseurs en rentmeesters van Kerkelijk Waardebeheer begeleiden u bij dit proces. Voor de verschillende vragen en beslismomenten is een stappenplan opgesteld. Kerkelijk Waardebeheer ondersteunt bij iedere fase van dit stappenplan.

Uw vraag:

 1. Ik zoek naar medegebruikers voor een gezonde exploitatie
  Soms lukt het niet meer om het noodzakelijke onderhoud te bekostigen en daarvoor middelen te reserveren en wordt er fors ingeteerd op het vermogen. Om weer een gezonde exploitatie te bereiken kan men op zoek gaan naar mensen en organisaties die bijdragen. Het gebouw wordt multifunctioneler.
 2. Wij hebben teveel kerkgebouwen
  Overal waar kerkelijke organisaties slechts één kerkgebouw bezitten en beheren, valt de afstoting daarvan samen met het einde van deze geloofsgemeenschap. Dat is een onwenselijke situatie. Waar kerkelijke organisaties samen zijn gegaan en dus samen diverse kerkgebouwen bezitten en beheren, vallen keuzes te maken. In die gevallen kunnen geloofsgemeenschappen een nieuwe weg in slaan en zichzelf opnieuw uitvinden. Kerkelijk Waardebeheer kan de objectieve bouwstenen aandragen op basis waarvan de kerkelijke organisatie verantwoorde keuzes kan maken.
 3. Wij willen een kerkgebouw afstoten
  Als de kerkelijke organisatie de keuze heeft gemaakt om een bepaald kerkgebouw af te stoten, rijst de vraag hoe dat het beste kan worden aangepakt: actief of passief. Omdat het om specifieke gebouwen gaat is dit het werk van specialisten en dat is ons werk.
 4. Ik wil weten wat mijn kerk waard is
  De waarde van een kerkgebouw wordt bepaald door de bestemming die het kerkgebouw heeft of in de toekomst kan krijgen. Kerkelijk Waardebeheer zal de vraag naar de waarde van een kerkgebouw altijd beantwoorden langs lijnen van verschillende scenario’s.

Onze vraag

Is er een pastoraal/ inhoudelijk programma aanwezig?
Het teveel aan kerkgebouwen en het vinden van nieuwe bestemmingen is niet primair een vastgoedvraag. De vraag is vooral hoe een geloofsgemeenschap kerk wil zijn. Pastoraal- /inhoudelijk beleid bepaalt hoeveel kerkgebouwen men nodig heeft, en op welke wijze men die het beste kan gebruiken. Wij verdiepen ons dus eerst in uw situatie, waarbij we veel kennis en ervaring hebben in de manier waarop kerken tegenwoordig kerk (kunnen) zijn.

Onze diagnose

Zoeken naar medegebruikers
Medegebruik mag het kerkelijk gebruik niet in de weg zitten. Belangrijk is dat medegebruik bijdraagt aan een gezonde exploitatie. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld door het oprichten van een stichting. Kerkelijk Waardebeheer bekijkt met u wat in de concrete situatie een goede doelstelling en vorm voor een stichting is.

Wij hebben teveel kerkgebouwen
Het gebouwenvraagstuk hangt momenteel als een zwaard van Damocles boven veel kerkelijke organisaties. Ervaring leert dat een daadkrachtige aanpak meer kansen voor de toekomst van een geloofsgemeenschap biedt. Beter dan het langzaam per locatie laten uitdoven van geloofsgemeenschappen, om daarna het gebouw af te stoten. Neem het heft in eigen hand en werk actief aan een vitale geloofsgemeenschap! Kerkgebouwen horen daarbij. Men kan pas goede keuzes maken over de herbestemming van kerkgebouwen, als men zelf weet wat de mogelijkheden van die gebouwen zijn. Dat gaat over onderhoud, financiën, ruimtelijke ordening en de markt. Op deze terreinen is Kerkelijk Waardebeheer uitstekend thuis. Een duurzame exploitatie blijft belangrijk. Beslissingen moeten betaalbaar zijn en blijven, niet voor een of twee jaar, maar langdurig.

Wij willen een kerkgebouw afstoten
Kerkelijk Waardebeheer zal een onderzoek starten naar mogelijke gegadigden die het gebouw willen overnemen. We gaan dus actief op zoek en laten u niet zitten met gebouwen waar ‘niets mee kan’.

Ik wil weten wat mijn kerk waard is
In een enkel geval zal een kerkgebouw een negatieve waarde hebben, ook als de grond onder het gebouw na sloop minder waard is dan de kosten van sloop. Kerkelijk Waardebeheer zal zich vanuit haar doelstelling optimaal inspannen om een negatieve waarde voor de kerkelijke organisatie te vermijden, hoe dan ook staan we u terzijde in het proces van afstoting.

Uw besluit

Het uitgangspunt van Kerkelijk Waardebeheer is dat de kerkelijke organisatie beslist en de regie houdt over haar eigen kerkgebouwen. Belangrijk omdat de gebouwen bijeen zijn gebracht door de geloofsgemeenschap. Zij moet ook betrokken zijn bij het afscheid. Zorgvuldige communicatie met, en meedenken door, de gelovigen is noodzakelijk. Op die manier creëert men draagvlak voor besluiten.

Taaie processen.
Dit zijn taaie processen, moeizaam en langdurig, gedomineerd door emotie. Voor kerkbestuurders vaak ondankbaar werk. Nogal eens wordt men persoonlijk aangekeken op noodzakelijke besluiten. Kerkelijk Waardebeheer ondersteunt deze processen door:

 • met de kerkelijke bestuurders mee te denken en te kijken wat nodig is;
 • het op tafel leggen van objectieve gegevens inzake gebouwen en financiën;
 • het aandragen van motivatie voor besluiten;
 • het daar waar gewenst inschakelen van procesbegeleiding;
 • te helpen bij het uitvoeren van door de kerk genomen besluiten.

Transparant zijn
Het is belangrijk om de geloofsgemeenschap in een vroeg stadium bij het proces van kerksluiting te betrekken. Transparant zijn over de feiten is cruciaal, het helpt mensen om te begrijpen waarom sommige dingen niet meer kunnen.

Kerkelijke regels
Uiteindelijk worden besluiten genomen conform de kerkelijke regelingen die gelden. In de PKN gelden andere regels dan in de RKK. Kerkelijk Waardebeheer kent de regelingen en weet wanneer wat geregeld moeten worden, hoe lang processen duren en wie wanneer aan zet is.

Aan de slag

Kerkelijk Waardebeheer wil zowel de materiële als de immateriële waarde van kerkgebouwen zoveel mogelijk bij de oorspronkelijke eigenaar laten. Bij verkoop van een gebouw betekent dit ook dat er geen onzekerheden meer moeten bestaan over de toekomstige bestemming. Onzekerheden vertalen zich contractueel in ontbindende voorwaarden en een lagere prijs. Vaak staan hierdoor gebouwen eindeloos lang leeg en dit komt helaas steeds vaker voor. Dit doet het gebouw, de omgeving en de eigenaar geen goed. Alvorens de notariële akte van levering van een kerkgebouw kan worden gepasseerd, dienen ook de interne kerkelijke procedures en formaliteiten correct te zijn afgesloten. Doorlooptijd hiervan verschilt per kerkelijke organisatie en per specifieke geval. Houd hier goed rekening mee, zodat u als verkopende partij uw verplichtingen jegens de koper nakomt.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto