Draagvlak

Dat er iets moet gebeuren met de kerkgebouwen, dát weten de meeste kerkbestuurders nu zelf ook wel. Maar wat, en …. hoe doe je dat in je eigen kerkelijke organisatie? Er steken direct emoties op. Hoe gaan we daarmee om?

Openheid
De plaatselijke geloofsgemeenschap is in het algemeen aan haar gebouw(en) gehecht. Voor veel gelovigen zijn kerkgebouwen nog steeds vanzelfsprekend aanwezig. Dat ze veel onderhoud vragen en hoeveel dat kost realiseert men zich doorgaans niet. Openheid over de stand van zaken is de sleutel naar het creëren van draagvlak voor verandering.

De feiten op tafel
Cijfers, gegevens, rapporten die de kerk zelf heeft, worden door ons gekoppeld aan gegevens uit registers en andere bronnen. Op die manier ontstaat per kerkgebouw een plaatje over de stand van zaken met betrekking tot kosten (onderhoud, exploitatie, subsidiemogelijkheden), gebruik en mogelijkheden.

Communicatie
Cijfers kunnen een eigen leven gaan leiden en voor men het weet werkt openheid contraproductief. Het presenteren van de feiten moet zorgvuldig gebeuren. Communiceren over de zakelijke feiten is enorm belangrijk om beweging te krijgen in een geloofsgemeenschap. Wij zijn erin gespecialiseerd.

De Boodschap
Mensen voelen zich meer betrokken bij de kerk en willen zich inzetten dan vaak wordt gedacht. Niet of niet alleen maar door naar vieringen te gaan, maar juist ook door andere dingen te doen, die zo goed passen bij de kerkelijke traditie. Diaconale activiteiten en ook catechese, hoe geven we daar in de huidige tijd vorm aan. Dit potentieel aanboren is een van de dingen waar Kerkelijk Waardebeheer u bij kan helpen.

Scenario’s
Als de feiten op tafel liggen én men weet wat voor geloofsgemeenschap men wil zijn, of worden, kan bekeken worden wat dit betekent voor de kerkgebouwen. Kerkelijk Waardebeheer doet dat bij voorkeur in de vorm van scenario’s, elk scenario heeft voor- en nadelen. Het breed in de gemeenschap bespreken van scenario’s creëert draagvlak.

Tips
Draagvlak creëert men door hoop en zorgen te delen en met elkaar op zoek te gaan naar kansen, bedreigingen en oplossingen. Tips hiervoor zijn:

  • Complexe vraagstukken met veel betrokkenen vragen veel tijd. Neem die tijd en wees realistisch.
  • Eindeloze trajecten halen energie weg. Faseer en maak duidelijk hoe het proces eruit ziet.
  • Houd elkaar aan de afspraken die gemaakt zijn, zowel qua inhoud als proces. Laat het proces door externe deskundigheid ondersteunen. Controleer of deze verstand heeft van de kerkelijke omgeving en geen eigen belang heeft bij welke uitkomst dan ook.
  • Ga er niet vanuit dat iedereen blij en tevreden zal zijn met de besluiten die worden genomen en laat je daar niet door weerhouden. Streef naar optimaal draagvlak, niet naar unanimiteit. Realiseer je dat kerken zich altijd aan de tijdgeest hebben aangepast en zie dat niet als een probleem maar als een kans.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto