Oud Gereformeerde Gemeente te Goes

RSIN/fiscaalnummer: 814851149

 

Statutaire naam: Oud Gereformeerde Gemeente te Goes

 

Contactgegevens

Postadres:

Straatnaam en nummer: Van Rijnesteinlaan 6

Postcode en woonplaats: 3927 DL Renswoude

E-mailadres: a.louws@kliksafe.nl

Doelstelling(en) en Grondslag

Het hoofddoel waar het uiteindelijk om gaat is de verheerlijking van de Naam van de Koning der Kerk, die bestaat in de uitbreiding van Zijn Geestelijk Koninkrijk naar Zijn Heilige Wil.

Hiertoe worden kerkelijke samenkomsten belegd naar het uitdrukkelijk bevel van Jezus Christus, gegeven in het vierde gebod van Zijn Heilige Wet, volgens Exodus 20 vers 8 t/m 11.

In het Nieuwe Testament bevestigt in Hebreeën 10 vers 25 “En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert”.

De Heidelbergse Catechismus geeft in de verklaring van het vierde gebod helder aan dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op de sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstig kome, om Gods Woord te horen en de Sacramenten te gebruiken.

God den Heere openlijk aan te roepen en den armen Christelijke handreiking te doen.

Hieruit volgt dat het beoogd het geestelijk en lichamelijk Welzijn voor de tijd en voor de eeuwigheid van de gemeente en haar leden.

Het doel strekt zich uit tot en heeft het wezenlijke welzijn van alle mensen, onze naasten, de maatschappij waarin wij leven op het oog.

Een gezamelijke verantwoording van gemeente en kerkenraad.

Altijd overeenkomstig de grondslag, waarbij geen democratische standpunten gelden die mensen hebben bedacht.

Het gaat absoluut niet om aardse macht, of een koninkrijk in dezen tijd, maar het gaat om een geestelijk en eeuwig Koninkrijk, hetwelk nimmer wereldlijk van aard is

Nimmer is dan ook geweld of opstand gerechtvaardigd tot uitbreiding van Gods Koninkrijk, wederom naar het woord van Jezus Christus, Zacharia 4 vers 6 “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen”.

De grondslag van de kerk is te vinden in:

 • 1.    Het Onfeilbaar Woord van God.
 • 2.    De Drie Formulieren Van Enigheid met de drie oude Geloofsbelijdenissen en haar Liturgie, benevens het Kort Begrip en de Ziekentroost.
 • 3.    De Dordtse Kerkorde.

 

 • 1. Onder het Onfeilbaar Woord van God wordt verstaan de Heilige Schrift in twee boeken, des Ouden en Nieuwen Testaments, welke zijn de Kanonieke Boeken, waar niets tegen te zeggen valt, volgens artikel 4 en 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De grondtekst is geschreven in de Hebreeuwse en Griekse taal, waarbij uitsluitend de Nederlandse vertaling wordt gebruikt die op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619, tot stand is gekomen.
  Deze vertaling met haar kanttekeningen, ook wel de Statenvertaling genoemd, wordt als de meest getrouwe overzetting gezien en is tot stand gekomen onder de duidelijke goedkeuring van de Koning der Kerk, Jezus Christus.
  De beste uitgave wordt thans verzorgd door de Gereformeerde Bijbelstichting te Leerdam.
 • 2. De Drie Formulieren van Enigheid zijn ontleend en gegrond op de Heilige Schrift zoals onder 1. genoemd.
  Als eerste wordt genoemd de Heidelbergse Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt.
  Het tweede formulier is de Belijdenis des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, overgezien in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619.
  Het derde formulier omvat de Dordtse Leerregels of de vijf artikelen tegen de Remonstranten, eveneens vastgesteld op reeds genoemde Nationale Synode.
  Vervolgens de drie Geloofsbelijdenissen zijnde de Apostolische Geloofsbelijdenis of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof, de Geloofsbelijdenis van Nicéa, en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
  De Liturgie der Gereformeerde Kerken omvat de Christelijke gebeden die in de vergaderingen der gelovigen, in de huizen der christenen en elders gebruikt worden.
  Verder de formulieren voor kerkelijke handelingen.
  Het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor hen die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal.
  Ten laatste de Ziekentroost welke een onderwijzing is in het geloof en den weg der zaligheid, om gewillig te sterven.
 • 3. Onder de Dordtse kerkorde wordt verstaan de kerkordening, opgesteld door de meerdere malen genoemde Nationale Synode.
  Hierbij kan gebruik gemaakt worden van toelichtingen die in latere tijden geschreven zijn.
  Onze vaderen hebben met een juiste intentie genoemde kerkorde opgesteld, ter voorkoming van machtsmisbruik, opdat alles met orde en stichting zou toegaan.
  Daar de Oud Gereformeerde Gemeente te Goes niet is aangesloten bij een landelijk kerkverband kan zij geen gebruik maken van deze, in de Kerkorde goed bedoelde, meerdere vergaderingen.
  De mogelijkheid is aanwezig om advies te vragen of te verlenen aan verschillende zelfstandige plaatselijke kerken die dezelfde status hebben en dezelfde grondslag onderschrijven.
  Ten aanzien van deze bijzondere omstandigheden biedt de Dordtse Kerkorde de noodzakelijke ruimte.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Ter verwezelijking van de doelstelling onder inwachting van Gods Gunst en Zegen worden:

 • Samenkomsten/kerkdiensten worden twee keer per zondag gehouden en indien mogelijk op de christelijke feestdagen en op de jaarlijkse bid – en dankdag, of als de overheid daartoe oproept.
  Wegens een groot tekort aan predikanten zullen de meeste diensten leesdiensten zijn.
  In deze leesdiensten zal getracht worden Schriftuurlijke, bevindelijke preken te lezen gegrond op Gods Woord en de belijdenisgeschriften. Preken, waarin naast het verklaren van de tekst ook Wet en Evangelie, verkiezing en verwerping, de onderscheiden geloofsoefeningen, de praktijk der Godzaligheid beluisterd worden en waarin ieder naar zijn staat en toestand zijn bescheiden deel krijgt.
  De kerkdiensten zijn openbaar en kunnen door iedereen in gepaste kleding worden bezocht.
  Iedere zondag wordt openbare voorbede gedaan voor alle mensen, zoals in de doelstelling uitvoerig is vastgelegd.
  In het bijzonder ook voor de overheid en het vorstenhuis van Oranje, of God hen wil zegenen, de Ware Vrede wil geven en hen wil doen regeren en leven naar Zijn Heilige Wil.Tijdens de kerkdiensten worden gelden ingezameld voor de kerk en de diaconie.
 • De kinderen vanaf 6 jaar ontvangen catechisatielessen, jaarlijks gedurende de periode van ongeveer 1 november tot 31 maart, waarin ze worden onderwezen in de grondslag zoals omschreven.
 • Indien de kerkenraad in kennis wordt gesteld van ziekte of zorgen, verdriet en problemen, dan is de kerkenraad geroepen overeenkomstig de omstandigheden, ambtelijke bijstand te verlenen, de Heilige Schrift te lezen en Gods Naam aan te roepen.
  De kerkenraad is echter niet aangesteld als permanente hulpverlener.
 • Periodiek zullen huisbezoeken worden afgelegd bij de gemeenteleden en belangstellenden, dit op volgorde of na speciaal verzoek.
  Op deze huisbezoeken zal gesproken worden over de zaken die betrekking hebben op de grondslag en de doelstelling.
 • De leden van de kerk zijn verplicht om zoveel mogelijk het algemeen nut te dienen, overeenkomstig de beleden grondslag en zich als eerbare burgers te gedragen, zich niet in houding en gedrag te stellen boven anderen, maar een lichtend voorbeeld te zijn in de maatschappij.
 • De kerkenraad neemt zoveel mogelijk deel aan besprekingen die het algemeen nut beogen, die worden uitgeschreven door de Burgerlijke Gemeente Goes, scholen en andere instanties.
 • Indien de middelen het toelaten, zullen goede doelen, die niet strijden met de grondslag worden gesteund.
 • Gezien het teruglopend ledental en het niet meer kunnen invullen van de kerkenraad functies wordt de gemeente opgegeven. Daarbij zal worden getracht, in goed overleg met de resterende mansleden om in 2021 met een mogelijke uitloop naar 2022 te komen tot een zorgvuldige afwikkeling.

 

Bestuur van de kerk

De kerkenraad vertegenwoordigt de plaatselijke kerk.

Hij is het hoogste gezagsorgaan binnen de kerkelijke gemeente, dat onophoudelijk bestaat.

De autonomie, taken en verplichtingen van de ambtsdragers zijn uitvoerig beschreven in de bevestigingsformulieren die behoren tot de Liturgie der kerk en in de toelichtingen op de Dordtse Kerkorde.

De kerkenraad moet tenminste uit drie personen bestaan, waarbij de functie van preses en scriba door afzonderlijke personen dienen te worden uitgeoefend.

De Heilige Schrift, zoals beschreven in de grondslag, vormt de bron maar ook de begrenzing van het gezag van de ambtsdragers.

Het handelen van de kerkenraad dient altijd te zijn naar de opdracht van Jezus Christus, duidelijk omschreven in de Heilige Schrift.

De kerkenraad heeft tot taak en is verantwoordelijk voor werving en beheer van de noodzakelijke financiële middelen t.b.v. uitvoering van het beleid ten dienste van de doelstelling(en) en houdt hiervoor een administratie bij die intern periodiek besproken wordt.

Voor uitgaven groter dan € 5.000,- voor de kerk is toestemming nodig van de leden.

De kerkenraad is tenminste één keer per jaar verantwoording verschuldigd over uitvoering van het beleid en financiën op de zogenaamde jaarlijkse ledenvergadering.

Alle kerkelijke stukken worden door de kerkenraad beheerd.

 

Beloningsbeleid

Naast het traktement van gastpredikanten vinden er geen andere beloningen plaats.

Gemaakte onkosten zijn wel declarabel.

 

Jaarverslag 2020

Ter verwezenlijking van de doelstelling:

Mocht de gemeente tijdens het verslagjaar nog samenkomen in openbare erediensten op:

 • Nieuwjaarsmorgen
 • Op zondagen tweemaal
 • Biddag
 • Dankdag
 • 1e Kerstdag
 • 2ᵉ Kerstdag
 • Oudejaarsavond
 • In enkele doordeweekse avonddiensten

Een aantal maanden konden er geen kerkdiensten worden gehouden vanwege Covid-19.
Dankdagmorgen en in doordeweekse avonddiensten mocht ds. D.C. Flapper voor ons voorgaan.

Er mocht catechisatie worden gegeven in twee groepen; aan de kinderen vanaf 6 jaar en aan de oudere jeugd vanaf 12 jaar.

Vanwege Covid-19 zijn er geen huisbezoeken afgelegd. Wel zijn er pastorale bezoeken afgelegd.

Er zijn diverse kerkenraadsvergaderingen belegd.
De manslidmaten vergadering / gemeenteavond kon niet doorgaan vanwege Covid-19.

Tijdens alle openbare erediensten zijn er gelden ingezameld voor kerk en diaconie.
Hierdoor kon aan de financiële verplichtingen worden voldaan en kon het diaconale werk zijn voortgang hebben.

Op bescheiden wijze is de Gereformeerde Bijbelstichting tot instandhouding van een zuivere uitgave van de Bijbel in de Nederlandse Statenvertaling ondersteund.

Bijeenkomsten van het reformatorisch onderwijs zijn dit jaar niet doorgegaan vanwege Covid-19.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Baten en lasten

Begroting 2021

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen €                 – €                 – €              89
2. Bijdragen gemeenteleden €            401 €       6.506 €       6.123
3. Subsidies en overige bijdragen van derden €                 – €                 – €       5.000
Totaal baten €            401 €       6.506 €    11.212
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat €            500 €       1.525 €     11.100
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €            505 €       4.413 €       3.530
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €                 – €                 – €                    –
7. Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €                 – €                 – €   – 1.308
8. Salarissen (koster, organist e.d.) €                 – €                 – €                    –
9. Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €            300 €           277 €           521
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen €                 – €                 – €                 –
Totaal lasten €        1.305 €       6.215 €    13.834
Resultaat (baten – lasten) €        – 904 €            219 €   – 2.622


Toelichting

ad 1 Verhuur kerkgebouw / Rente
ad 2 Giften / collecten / lening
ad 3 Giften van derden
ad 4 Ondersteuning doelen in lijn van onze doelstellingen
ad 5 Salaris predikant / Huur / Advertentiekosten
ad 6 
ad 7 Kerkgebouw / Aankoopkosten / Energie /Waterschap-verontreinigingsheffing / Telefoon
ad 8 
ad 9 Bankkosten / ANBI / Rente op afgesloten leningen 
ad 10

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto