Protestantse Gemeente Angeren CvK

 

ANBI-publicatie van de Protestantse Gemeente Angeren – CvK

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Angeren
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809
E-mailadres: Henkgerritsen1946@gmail.com
Telefoonnummer: 06 41 07 60 84
Adres: Molenstraat 1
Postcode: 6687 AC
Plaats: Angeren

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Omdat in een kleine Gemeente zoals de Protestantse Gemeente Angeren is, hebben we altijd gewerkt zonder beleidsplan het was niet nodig dachten we, de zaken werden toch zo ook wel geregeld. Maar door verschillende mensen vanuit de P.K.N. werd ons het advies gegeven om een beleidsplan op te stellen.
Bovendien is het in de Kerkorde ook vastgelegd (ordinantie 4 artikel 8 lid 5).

In onze vergadering van februari 2012 zijn we gestart met het opstellen van het beleidsplan. Dit wordt uitgevoerd door de Kerkenraad en de Predikant, het Pastoraat wordt opgesteld door de Ouderlingen en de Predikant en de Diaconie en de Kerkvoogdij worden opgesteld door restp. Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De overige punten van de inhoudsopgave worden gezamenlijk opgesteld. Het geheel wordt door de Kerkenraad goedgekeurd en ter inzage van de Gemeente gelegd voor algemene goedkeuring. Bij elke verandering van het beleidsplan zal het opnieuw ter inzage voor de Gemeente gelegd worden. Het beleidsplan wordt elke 4 jaar aangepast zodat het actueel blijft. Het beleidsplan is er voor de instandhouding van de Gemeente zoals die nu is en in de toekomst er naar trachten verbeteringen in te voeren zodat onze Gemeente in stand wordt gehouden en naar we hopen ook meer kerk bezoekers en een groter leden aantal.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In de leeftijdsopbouw van onze gemeente doet zich het opmerkelijke gegeven voor dat de opa’s en oma’s binnen hun eigen confessie zijn getrouwd: allemaal hervormd.

Hun kinderen echter zijn allemaal – nagenoeg zonder uitzondering! – gemengd gehuwd (protestant – rooms-katholiek). Dat geeft ons veel te denken over hoe wij gemeente in het dorp en gemeente in de toekomst zullen zijn.

Nu nog zijn wij met twee kerken in het dorp: de kleine protestantse kerk en de grote Sint Bavo. Maar de parochie van de Sint Bavo is opgegaan in het grote, heel Lingewaard omspannend verband van parochie de Levensbron en de kerk als gebouw gaat in 2015 dicht.

Ook dat geeft ons veel te denken over hoe wij kerk voor het hele dorp kunnen zijn.

Het beleid van het aartsbisdom is op centralisatie gericht. Daarmee wordt de kerk van de basis onttrokken en als plek om te vieren van het dorp afgenomen. Die fout moeten wij in onze protestantse regio-toenaderingen niet maken. Ook wij zijn genoodzaakt met andere protestantse gemeenten in de buurt samen te werken, maar met als inzet om de kerk op het dorp te houden en kerk van het dorp te zijn.

Wat ons te doen staat is:

Oecumenische gastvrijheid
Ook onze rooms-katholieke dorpsgenoten zijn welkom in onze kerkdiensten. Die gastvrijheid kunnen we tonen door te investeren in relaties (rooms-katholiek kerkkoor, Sint Caecilia …)

Regionale samenwerking
Het is belangrijk oog te hebben voor de verschillende mogelijkheden van de protestantse kerkgebouwen in de regio, want ons kerkje is geschikt voor andere activiteiten (ondermeer de ouderenvieringen van Kerst en Pasen) dan bijvoorbeeld de kerk van Gendt (dat meer geschikt is voor bijvoorbeeld concerten). Het aangaan van een regionaal verband (bijvoorbeeld een combinatie) is geen doel op zich, maar moet ons helpen om plaatselijk sterker te worden.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling

De Kerkenraad van onze Gemeente bestaat uit:

  • 2 Ouderlingen (1 ambt is vacant)
  • 3 Diakenen
  • 3 Ouderlingen/Kerkrentmeesters
  • 1 Predikant

Het streven is ernaar om er nog een Ouderling er bij te krijgen zodat het aantal weer oneven is. Maar het is niet gemakkelijk om Ambtdragers te vinden in onze kleine gemeente. Een Jeugdouderling zou mooi zijn met het oog op onze Pastorale activiteiten buiten onze Gemeente.

Verder kunnen de Ouderlingen/kerkrentmeesters altijd bijspringen indien nodig.

Het College van Diakenen werkt in samenwerking met het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Gendt en de Z.W.O groep Over Betuwe.

Bij eventuele stemming van bepaalde zaken in onze Gemeente zullen altijd de gehele Kerkenraad inclusief de Predikant meestemmen.

Bij het beroepen van een Predikant zal de Kerkenraad zich beraden bij de gemeenteleden en het aanstellen van een beroepingscommissie.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het jaar 2015 hebben we de volgende activiteiten/werkzaamheden verricht:

  • Regionale viering gehouden voor de Lingewaardse kerken (Protestants en Katholiek) op Dankdag voor gewas en arbeid op 4 november, dit was voor de eerste keer en we hopen op een jaarlijks terugkerende activiteit.
  • Jongeren vieringen samen met de Protestantse Gemeenten van ons kerkblad  “Ineen”
  • Verwarming aangelegd in het kerkgebouw, de oude installatie was niet goed meer .
  • Opknapbeurt van de urnenmuur en het aanleggen van een uitstrooiveld op onze begraafplaats.

Een (verkorte) staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting

 

Baten en Lasten

Begroting 2017

Rekening 2017

Rekening 2016

Baten
Baten onroerende zaken €    47.245 €    52.891 €    50.575
Rentebaten en dividenden €      1.500 €         536 €      1.338
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €           38 €      5.195 €           15
Bijdragen levend geld €      5.640 €      5.387 €      5.888
Door te zenden collecten €              – €              – €              –
Subsidies en bijdragen €      1.250 €      1.250 €      3.357
Totaal baten €    55.673 €    65.259 €    61.173
       
Lasten
Laten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €      7.500 €      4.915 €      4.352
Lasten overige eigendommen en inventarissen €      8.950 €    10.063 €    10.121
Afschrijvingen €                – €                – €                –
Pastoraat €    36.450 €    34.457 €    33.619
Lasten kerkdiensten, catechese, etc €      1.400 €      4.334 €      5.719
Verplichtingen/bijdragen andere organen €      2.550 €      1.911 €      1.862
Salarissen €      3.100 €      2.915 €      3.169
Kosten beheer en administratie €      1.200 €      2.676 €      1.762
Rentelasten/bankkosten €         200 €           82 €         108
Totaal lasten €    61.350 €    61.353  €    60.712
       
Resultaat (baten – lasten) €   – 5.677 €      3.906  €         461
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €               – €                – €              –
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €               – €                – €              –
Streekgemeenten €               – €                – €              –
Aandeel in lasten federatie €               – €                –  €              –
Overige lasten en baten €   – 1.220 €          384 €    – 1.018
Totaal lasten €   – 1.220 €         384 €    – 1.018
       
Resultaat (baten – lasten) €   – 6.897 €      4.290 €      – 557

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto