Protestantse Gemeente Angeren Diaconie

 

ANBI-publicatie van de Protestantse Gemeente Angeren – Diaconie

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Angeren
RSIN/Fiscaal nummer: 824134527
E-mailadres: Elly.harrie@upcmail.nl
Telefoonnummer: 026 – 325 55 50
Adres: Molenstraat 1
Postcode: 6687 AM
Plaats: Angeren

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Omdat in een kleine Gemeente zoals de Protestantse Gemeente Angeren is, hebben we altijd gewerkt zonder beleidsplan het was niet nodig dachten we, de zaken werden toch zo ook wel geregeld. Maar door verschillende mensen vanuit de P.K.N. werd ons het advies gegeven om een beleidsplan op te stellen.
Bovendien is het in de Kerkorde ook vastgelegd (ordinantie 4 artikel 8 lid 5).

In onze vergadering van februari 2012 zijn we gestart met het opstellen van het beleidsplan. Dit wordt uitgevoerd door de Kerkenraad en de Predikant, het Pastoraat wordt opgesteld door de Ouderlingen en de Predikant en de Diaconie en de Kerkvoogdij worden opgesteld door restp. Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De overige punten van de inhoudsopgave worden gezamenlijk opgesteld. Het geheel wordt door de Kerkenraad goedgekeurd en ter inzage van de Gemeente gelegd voor algemene goedkeuring. Bij elke verandering van het beleidsplan zal het opnieuw ter inzage voor de Gemeente gelegd worden. Het beleidsplan wordt elke 4 jaar aangepast zodat het actueel blijft. Het beleidsplan is er voor de instandhouding van de Gemeente zoals die nu is en in de toekomst er naar trachten verbeteringen in te voeren zodat onze Gemeente in stand wordt gehouden en naar we hopen ook meer kerkbezoekers en een groter ledenaantal.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Beleidsplan van de diaconie Protestantse Kerk Angeren

De diaconie van de Protestantse Kerk Angeren heeft op dit moment 2 ambtsdragers in de Kerkenraad (januari 2019).

Naast het zitting hebben in de maandelijkse kerkenraadsvergadering wordt er door de ambtsdragers 4x per jaar vergaderd.

Uitgangspunt voor de diaconie is “helpen waar geen helper is”. De diaconie heeft niet voldoende middelen om voor geruime tijd hele gezinsbudgetten te betalen en kan niet gaan zitten op de stoel van gemeentelijke bijstandsorganisaties.

Wel kan de diaconie collectes houden voor allerlei goede doelen, veraf en dichtbij en samen met andere organisaties  een bijdrage leveren aan noodzakelijke opvang. Kruispunt Denk aan de voedselbank, Stichting, De Duif en vluchtelingenwerk. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst de diaconie voor de taak komt te staan  om op beperkte schaal broodnodige voorzieningen te betalen voor mensen met een kleine beurs, die geconfronteerd worden met medische kosten, die niet langer door verzekeraars worden vergoed. Te denken valt aan rollators of andere hulpmiddelen. In het verleden is deze vorm van hulp en ondersteuning bij ziekte  al eens voorgekomen.

Ook kan de diaconie incidenteel iets concreets doen voor mensen die door schulden of tegenslagen (tijdelijk) hulp nodig hebben. Er wordt zo nodig financiële hulp en advies gegeven. Belangrijk is dat de diaconie de benodigde informatie en signalen hiervoor krijgt vanuit de eigen gemeente en het pastoraat.

Concreet betekent het dat de diaconie:

 • iets doet voor mensen die door schulden of tegenslagen hulp nodig hebben en mensen ondersteunen door ze (in natura) te helpen met dingen die ze nodig hebben om te kunnen leven
 • de kosten voor de Kerstmiddag en Paasmiddag voor senioren betalen
 • op aanvraag bijdragen aan een vakantieweek voor gehandicapten uit onze gemeente
 • mee organiseren van een uitstapje voor ouderen en in een gedeelte van de kosten bijdragen
 • collecteplan van Kerk in Actie volgen
 • het inzamelen, beheren en besteden van financiële middelen via collectes in de kerk en op andere mogelijke en uitvoerbare manieren
 • het beheren van de haar toevertrouwde middelen en bezittingen, zoals giften, pachtopbrengsten en rentegelden.
  De inkomsten uit pacht en rente worden gebruikt om giften te doen, daar waar het op enig moment hard nodig is, te denken valt aan rampen en overstromingen. Ook materiële en financiële ondersteuning van mensen in nood binnen de eigen kerkelijke gemeente wordt hiervan betaald. De benodigde informatie en signalen komen uit de eigen gemeente en het pastoraat.
 • Vervullen van taken in de kerkdiensten, zoals het houden van collectes en rol bij het Heilig Avondmaal
 • afvaardiging in ZWO-Oost Betuwe, zodat ook terugkoppeling van de projecten naar de kerkenraad gewaarborgd is
 • Gemeente voorlichten t.a.v. projecten en betrekken bij het diaconale werk
 • ondersteuning microcredit in de vorm van aandelen in Oikocredit
 • projecten van de PDKN ondersteunen o.a. Het Passion in Hummelo en Roosevelthuis Doorn
 • jaarlijkse gift aan een aantal “goede doelen” dichtbij o.a. Stichting Kruispunt, Stichting De Duif, Voedselbank Arnhem en Zonnebloem Angeren. Deze giften worden ieder jaar opnieuw bekeken en aangevuld met andere doelen zo mogelijk in Gelderland.
 • jaarlijks meedoen aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie

De diaconie ontvangt ieder jaar ook van buiten onze gemeente veel verzoeken om financiële hulp. Wij kunnen niet op alle aanvragen ingaan. Hierbij volgen we de “bijdrageadvieslijst” van het Steunpunt in Doesburg, zie www.pkn.nl

Met de bezittingen die in het verleden aan de diaconie zijn toevertrouwd, wordt zorgvuldig omgegaan, zodat ook in de toekomst hulp kan blijven worden geboden uit de opbrengsten die deze bezittingen opleveren.

Aandachtsgebieden in het diaconaat

 1. Plaatselijk: signaleren van behoeften en bieden van hulp aan gehandicapten, zieken en ouderen en aandacht voor jeugdopbouwwerk.
 2. Landelijk: het goed volgen van maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. financiering van instellingen waar de diaconie achter staat, maar wat door bezuinigingen in de knel raakt of niet van de grond komt.
 3. Wereldwijd: aandacht gericht op o.a. de Derde Wereld, Oost-Europa, rampen, etc. Er zijn verschillende aandachtsgebieden en de ervaring leert dat er veel onvoorziene zaken zijn, waar acuut op gereageerd moet kunnen worden.

 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

(met uitzondering van namen van bestuurders van kerkgenootschappen en namen van bestuurders waarvoor op verzoek ontheffing verleend is omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid)

De Kerkenraad van onze Gemeente bestaat uit:

 • 2 Ouderlingen (1 ambt is vacant)
 • 2 Diakenen (1 ambt is vacant)
 • 3 Ouderlingen/Kerkrentmeesters
 • 1 Predikant 40% deeltijd

Het streven is ernaar om er nog een Ouderling er bij te krijgen zodat het aantal weer oneven is. Maar het is niet gemakkelijk om ambtdragers te vinden in onze kleine gemeente. Een jeugdouderling zou mooi zijn met het oog op onze pastorale activiteiten buiten onze gemeente.

Verder kunnen de Ouderlingen/kerkrentmeesters altijd bijspringen indien nodig.

Het College van Diakenen werkt in samenwerking met het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Gendt en de Z.W.O groep Over Betuwe.

Bij eventuele stemming van bepaalde zaken in onze Gemeente zullen altijd de gehele Kerkenraad inclusief de Predikant meestemmen.

Bij het beroepen van een Predikant zal de Kerkenraad zich beraden bij de gemeenteleden en het aanstellen van een beroepingscommissie.

 

Een (verkorte) staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting

 

Baten

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

Opbrengsten uit bezittingen €                – €          747 €          745
Bijdragen gemeenteleden €                – €      1.037 €          981
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen €                – €                – €                –
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves €                – €                0 €                –
Totaal baten €                – €      1.784 €      1.726
Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €                – €                – €                –
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €                – €      1.748 €      3.684
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €                – €          518 €          186
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €                – €                – €                –
Salarissen (koster, organist e.d.) €                – €                – €                –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €                – €          274 €          322
Lasten overige eigendommen en inventarissen €                – €          141 €          130
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves €                – €                0 €                –
Totaal lasten €                – €      2.681 €     4.322
Resultaat verslagjaar €                – €       – 897 €  – 2.596

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto