Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum CvK

 

ANBI-publicatie van de Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum – CvK

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum – CvK
RSIN/Fiscaal nummer: volgt
Postadres:
Straatnaam en nummer: Dorpsstraat 51
Postcode en woonplaats: 4152 EN Rhenoy
Telefoonnummer: 0345-506325
E-mailadres: ewassenaar@planet.nl

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum gelooft, dat zij door Jezus Christus geroepen en vergaderd is om gemeente te zijn, om in verkondiging en dienstbaarheid te getuigen van het koninkrijk van God in deze tijd en op deze plaats. Daartoe verzamelt zij zich rond Woord en Sacrament in het licht waarvan zij leeft. In haar houding naar wereld en maatschappij toont zij haar dienstbaarheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Op 19 juni 2013 is er door de kerkenraad een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2014-2019. Dit beleidsplan kunt u hier inzien.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De CvK bestaat uit twee ouderlingen kerkrentmeesters (in de functie van penningmeester en secretaris).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum is actief op de volgende gebieden:

  • 1x per zondag eredienst
  • diverse kerstvieringen
  • catechese
  • groothuisbezoek
  • pastoraat
  • Kerk in actie
  • vorming en toerusting

Een (verkorte) staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom rekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De kolom begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie voor het komende jaar.

 

Baten en Lasten

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Baten
Opbrengsten uit bezittingen €     50.710 €     44.674 €     85.436
Bijdragen gemeenteleden €        8.050 €        8.324 €        7.659
Subsidies en overige bijdragen van derden €     10.700 €     10.800 €     12.214
Totaal baten €     69.460 €     63.798 €  105.309
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €     57.206 €     60.106 €     55.691
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €        2.000 €             802 €            884
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €        2.955 €        2.933 €        2.951
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €        4.050 €        5.524 €        4.915
Salarissen (koster, organist e.d.) €        2.200 €        1.995 €        2.010
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €        8.365 €        8.116 €        7.604
Lasten overige eigendommen en inventarissen €     11.600 €        9.455 €     11.810
Totaal lasten €     88.376 €     88.931 €     85.865
Resultaat (baten – lasten) €  – 18.916 € – 25.133 €     19.444

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto