Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum CvK

 

ANBI-publicatie van de Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum – CvK

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum – CvK
RSIN/Fiscaal nummer: volgt
Postadres:
Straatnaam en nummer: Dorpsstraat 51
Postcode en woonplaats: 4152 EN Rhenoy
Telefoonnummer: 0345-506325
E-mailadres: ewassenaar@planet.nl

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum gelooft, dat zij door Jezus Christus geroepen en vergaderd is om gemeente te zijn, om in verkondiging en dienstbaarheid te getuigen van het koninkrijk van God in deze tijd en op deze plaats. Daartoe verzamelt zij zich rond Woord en Sacrament in het licht waarvan zij leeft. In haar houding naar wereld en maatschappij toont zij haar dienstbaarheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Op 19 juni 2013 is er door de kerkenraad een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2014-2019. Dit beleidsplan kunt u hier inzien.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De CvK bestaat uit twee ouderlingen kerkrentmeesters (in de functie van penningmeester en secretaris).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum is actief op de volgende gebieden:

  • 1x per zondag eredienst
  • diverse kerstvieringen
  • catechese
  • groothuisbezoek
  • pastoraat
  • Kerk in actie
  • vorming en toerusting

Een (verkorte) staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom rekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De kolom begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het College van Kerkrentmeesters voor het komende jaar.

Baten en lasten

Begroting 2021

Rekening 2020

Rekening 2019

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 51.800 57.204 48.592
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 4.000 3.211 4.788
Bijdragen van leden en anderen 7.950 8.129 8.925
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen        10.000               5.000             11.272
Totaal baten A 73.750 73.544 73.577
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 4.150 4.414 6.878
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 7.600 7.414 10.151
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 39.288 41.303 24.995
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.000 128 581
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 2.837 3.205 3.348
Salarissen en vergoedingen 2.100 1.195 1.870
Kosten beheer, administratie en archief 4.675 4.717 4.177
Rentelasten/bankkosten           3.400               3.692                3.252
Totaal lasten A        65.050            66.068            55.252
Operationeel resultaat (A) 8.700 7.476 18.325
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 1.000 221.058 1.699.583
Incidentele lasten        – 3.500         – 15.631                 – 480
Incidentele baten en lasten (B)        – 2.500         205.427       1.699.103
Resultaat verslagjaar (A+B) 6.200 212.903 1.717.428
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 3.500 2.750
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves – 1.000 – 221.564 – 1.698.465
Toevoegingen bestemmingsfondsen                      –                         –                          –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)           2.500    – 218.814   – 1.698.465
Resultaat naar Algemene reserve (D) 8.700 – 5.911 18.963

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek om onze website te verbeteren (door te analyseren), u Social Media content en relevante advertenties te tonen. Zie onze cookies pagina voor meer details of ga akkoord door op de knop 'Accepteren' te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

AnalytischOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid.

Social mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden, zoals YouTube en FaceBook, te tonen. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AdverterenOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AndersOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn.