Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum Diaconie

 

ANBI-publicatie van de Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum – Diaconie

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum – Diaconie
RSIN/Fiscaal nummer: volgt
Postadres:
Straatnaam en nummer: Dorpsstraat 51
Postcode en woonplaats: 4152 EN Rhenoy
Telefoonnummer: 0345-506325
E-mailadres: ewassenaar@planet.nl

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum gelooft, dat zij door Jezus Christus geroepen en vergaderd is om gemeente te zijn, om in verkondiging en dienstbaarheid te getuigen van het koninkrijk van God in deze tijd en op deze plaats. Daartoe verzamelt zij zich rond Woord en Sacrament in het licht waarvan zij leeft. In haar houding naar wereld en maatschappij toont zij haar dienstbaarheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Op 19 juni 2013 is er door de kerkenraad een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2014-2019. Dit beleidsplan kunt u hier inzien.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De CvK bestaat uit twee ouderlingen kerkrentmeesters (in de functie van penningmeester en secretaris).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De protestantse gemeente Rhenoy-Gellicum is actief op de volgende gebieden:

  • 1x per zondag eredienst
  • diverse kerstvieringen
  • catechese
  • groothuisbezoek
  • pastoraat
  • Kerk in actie
  • vorming en toerusting

Een (verkorte) staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom rekening inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De kolom begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie voor het komende jaar.

 

Baten en lasten

Begroting 2022

Rekening 2021

Rekening 2020

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 21.180 21.788 21.754
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 53 76
Bijdragen van leden en anderen 850 465 762
Door te zenden collecten en giften               400               150               201
Totaal baten 22.483 22.403 22.793
Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 3.200 5.315 2.924
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.240 1.063 720
Kosten beheer, administratie en archief 1.690 57 1.931
Rentelasten/bankkosten 140 180 113
Diaconaal werk plaatselijk 3.750 3.452 2.703
Diaconaal werk regionaal/landelijk 4.500 2.000 3.500
Diaconaal werk wereldwijd 7.000 2.832 8.588
Afdrachten door te zenden collecten en giften               400               200               201
Totaal lasten A        21.920        15.099        20.680
Operationeel resultaat (A) 563 7.304 2.113
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 2.000 41.231 134.134
Incidentele lasten        – 2.000                    –         – 18.641
Incidentele baten en lasten (B)                    0        41.231         115.493
Resultaat verslagjaar (A+B) 563 48.535 117.606
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 8.352
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves – 40.231 – 130.398
Toevoegingen bestemmingsfondsen                    –                    –                    –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)                    –   – 40.231 – 122.046
Resultaat naar Algemene reserve (D) 563 8.304 – 4.440

Toelichting

De diaconie heeft het voornemen meer geld beschikbaar te stellen voor diverse doelen en activiteiten in de directe omgeving. Daartoe willen zij per jaar een aantal projecten / activiteiten aanwijzen.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto