Protestantse Gemeente Ter Holten CvK

 

ANBI-publicatie van de Protestantse Gemeente Ter Holten (CvK)

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Ter Holten
RSIN/Fiscaal nummer: 824248582, College van Kerkrentmeesters
Website adres:
E-mailadres: tiny.kerkenraad@telfort.nl
Adres: Hoofdweg 291
Postcode: 8475 CC
Plaats: Nijeholtpade

 

De Protestantse Gemeente Ter Holten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Ter Holten.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

In September 2014 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2014-2019. In dit beleidsplan is de missie nader uitgewerkt.

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De Protestantse Gemeente Oldeholtwolde en Ter Idzard en Olde- en Nijeholtpade zijn in 2016 gefuseerd naar de Protestantse gemeente Ter Holten. 

 

Baten en lasten

Begroting 2021

Rekening 2020

Rekening 2019

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 200.527 216.287 211.214
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 15.100 16.791 20.444
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 727
Bijdragen van leden en anderen 13.200 13.167 14.650
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen         11.876                 5.370            8.304
Totaal baten A 240.703 252.342 254.612
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 45.106 97.589 64.286
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 30.250 55.191 41.048
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 113.562 106.513 92.106
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.650 3.965 3.219
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 8.450 11.172 9.113
Salarissen en vergoedingen 1.900 4.662 1.668
Kosten beheer, administratie en archief 11.640 12.202 12.024
Rentelasten/bankkosten               550                 1.028                 500
Totaal lasten A      215.108          292.322      223.964
Operationeel resultaat (A) 25.595 – 39.980 30.648
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 4.450 5.661.746 8.426
Incidentele lasten – 8.970 – 24.641 – 51.798
Incidentele baten en lasten (B)        – 4.520       5.637.105      – 43.372
Resultaat verslagjaar (A+B) 21.075 5.597.125 -12.724
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 8.970 8.439 6.798
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves – 4.450 -5.619.200 -4.195
Toevoegingen bestemmingsfondsen                       –                           –                       –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)            4.520    – 5.610.761            2.603
Resultaat naar Algemene reserve (D) 25.595 – 13.636 – 10.121

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek om onze website te verbeteren (door te analyseren), u Social Media content en relevante advertenties te tonen. Zie onze cookies pagina voor meer details of ga akkoord door op de knop 'Accepteren' te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

AnalytischOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid.

Social mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden, zoals YouTube en FaceBook, te tonen. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AdverterenOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AndersOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn.