Stichting Beheer Waalse Fondsen Leiden

Statutaire naam: Stichting Beheer Waalse Fondsen Leiden

KvK-nummer: 41169837

Post- of bezoekadres: Breestraat 62-64 | 2311 CS  LEIDEN

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De stichting heeft ten doel het bewaren en tastbaar doen voortleven van het Waalse erfgoed in Leiden door het beheren van de onder het beheer van het Waalse College van kerkrentmeesters of Diaconie geplaatste fondsen met een specifiek doel. Zij tracht dit doel te bereiken door ondersteuning van de Waalse Hervormde Gemeente te Leiden (Eglise Wallonne de Leyde) en van werken van christelijke liefdadigheid in het kader van de Protestantse Kerk in Nederland en in het bijzonder van de classis Waalse Hervormde Gemeenten (Réunion Wallonne) in de Protestantse Kerk in Nederland. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Hoofdlijn actuele beleidsplan – Op de middellange termijn is het beleid van de Stichting erop gericht, de Waalse Gemeente Leiden zo goed mogelijk de financiële middelen te verschaffen die deze gemeente in staat stellen haar taken  op het gebied van de eredienst, de bediening van woord en sacramenten, vorming, diaconaat en infrastructuur te vervullen. Voor de verbetering van het beheer van de fondsen wordt de administratie onder toezicht van het Kantoor Kerkelijke Administratie gebracht en de bankrelaties geleidelijk onder beheer van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer gebracht.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling

5 bestuursleden, waarvan één voorzitter, één secretaris en één penningmeester. Bestuursleden zijn onbezoldigd en maken/maakten deel uit van de kerkenraad van de Waalse Hervormde Gemeente van Leiden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

Verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Stichting – De Stichting heeft in het afgelopen jaar de Waalse Gemeente Leiden naar vermogen van de geldelijke steun voorzien om haar functioneren mogelijk te maken. Dit omvatte o.m. de financiering van een predikantsplaats, de organist, andere activiteiten ten dienste van de eredienst, en een restant betaling van de recente restauratie van kerkgebouw en orgel. Om zo goed mogelijk rendement uit haar vermogen te verwerven liet zij haar beleggingen vooral beheren door Insinger de Beaufort.

 

 

Staat van baten en Lasten

Begroting 2019

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Baten
81 Rente baten €     9.000 €   13.387 €     8.000
Totale baten €     9.000 €   13.387 €     8.000
Lasten
45 Verplichtingen en bijdragen €          100 €               0 €          100
47 Kosten beheer en administratie €     1.800 €     3.902 €     1.700
48 Bank- en rentelasten €     4.000 €     5.790 €     3.000
Som der lasten €     5.900 €     9.692 €     4.800
Sub-totaaal baten minus lasten €     3.100 €     3.695 €     3.200
50 Koersresultaat €               0 €   48.367 €               0
51 Verkoop pastorie € 603.593
Resultaat €     3.100 € 655.655 €     3.200

31-12-17

Activa

Balans

00 Vaste activa
Effecten €  1.225.755
€  1.225.755
10 Vlottende activa
Kortlopende vorderingen €               846
Geldmiddelen €        62.004
€        62.850
Totaal-Generaal Activa €  1.288.605

Passiva

20 Eigen vermogen
Algemene reserve €      605.671
Reserve Diaconie €      603.593
€  1.209.264
24 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden €        79.341
€        79.341
Totaal-Generaal Passiva €  1.288.605

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek om onze website te verbeteren (door te analyseren), u Social Media content en relevante advertenties te tonen. Zie onze cookies pagina voor meer details of ga akkoord door op de knop 'Accepteren' te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

AnalytischOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid.

Social mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden, zoals YouTube en FaceBook, te tonen. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AdverterenOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AndersOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn.