Vacature Directeur

 

De Silas Groep bestaat uit drie stichtingen: het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) en KKG Adviseurs. Samen bieden zij een brede waaier aan dienstverlening aan christelijke kerken. Dit doen zij zonder winstoogmerk en met veel kennis en ervaring over de specifieke context waarin kerken werkzaam zijn. Met een jarenlange deskundigheid en ervaring staan zij naast de kerken vanuit een christelijke inspiratie.

 

In verband met het aanstaande aftreden van onze huidige directeur (op eigen verzoek) zoeken wij een

algemeen directeur

 

Snel naar:

 

De stichtingen

KKG neemt kerken het beheer van vastgoed uit handen, wij zijn al meer dan 70 jaar hét rentmeesterskantoor voor kerken in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij beheren voor opdrachtgevers landbouwgrond en stedelijk vastgoed (uitgezonderd kerkgebouwen). We innen pacht en huur, voeren het debiteurenbeheer, bemiddelen bij aan- en verkoop van grond en onroerend goed, stellen (erf)pacht- en huurovereenkomsten op, adviseren en bemiddelen bij ruilverkaveling, onteigening, herbestemming en ontwikkeling van grond en gebouwen en taxeren vastgoed.

KKG Adviseurs doet hetzelfde als KKG maar dan voor alle christelijke kerken en aanverwante organisaties in Nederland uitgezonderd de PKN-kerken. Daarnaast verlenen wij ook diensten voor kerkgebouwgerelateerde vraagstukken die verband houden met boventalligheid van kerkgebouwen. Bij deze vraagstukken gaat het over taxatie van kerkgebouwen, aan- en verkoopbemiddeling, herbestemming en/of ontwikkeling van kerkgebouwen. Verder adviseren en bemiddelen we voor geloofsgemeenschappen die op zoek zijn naar een kerkgebouw. We streven ernaar de kerk zoveel mogelijk in ons midden te houden.

KKG en KKG Adviseurs voeren voor inmiddels meer dan 500 voornamelijk PKN-kerken het beheer van bijna 14.000 ha landbouwgrond. We bedienen daarmee een heel specifieke klantengroep. Bij de dienstverlening draait het om vertrouwen, langdurige relaties en professionaliteit. De dienstverlening geschiedt vanuit 6 rentambten. De rentmeesters werken vanuit kantoor aan huis en zijn gewend om heel zelfstandig en onafhankelijk te werken. Zij worden ondersteund door een goed ontwikkeld secretariaat en prima administratieve backoffice. In totaal gaat het om 16 collega’s, ruim 10 fte.

KKA is een hands-on administratiekantoor voor alle christelijke kerken in Nederland, aanverwante organisaties en maatschappelijke of zorginstellingen. Wij stellen jaarrekeningen samen en begrotingen op, verzorgen financiële administraties, ledenadministraties, salarisadministraties, traktementsberekeningen en begraafplaatsadministraties. We geven advies over een efficiënte inrichting van een administratieve organisatie, over verzekeringen en ondersteunen bij ziekte of vacatures op het kerkelijk bureau. KKA is de belangrijkste reseller van het boekhoudpakket Twinfield voor kerken. Al die verschillende diensten leveren we aan ongeveer 1.000 verschillende klanten. Bij KKA werken 39 medewerkers, bijna 28 fte. KKA heeft een vijftal regionaal opererende kantoren, een kantoor in Drachten, Emmen, Arnhem, Middelburg en Barneveld, het hoofdkantoor is in Amersfoort gevestigd.

 

Perspectief

De traditionele kerken in ons land krimpen, maar daardoor neemt het werk bij onze stichtingen juist toe. Aangezien de kerken zelf niet altijd meer vrijwilligers weten te vinden voor al het werk in de kerk, besteden zij het werk uit. Wij komen dan steeds vaker in beeld. En dat geldt ook voor de migrantenkerken die niet krimpen, maar wel groeien. Met ongeveer 1 miljoen leden vormen zij al een substantiële groep. Naarmate deze gemeenten zich ontwikkelen van informele geloofsgemeenschappen naar meer formele kerken gaan zij ook meer uitbesteden. Hier liggen kansen voor de Silas Groep. Wij zien de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. Nog los van de mogelijkheden om werk van kleinere kerkkoepels te faciliteren. Oog voor dit soort ontwikkelingen in kerk en maatschappij vraagt om een ontwikkelingsgerichte houding en de vaardigheid om deze te vertalen naar diensten en producten die de Silas Groep aan de kerken kan leveren.

 

Taken en bevoegdheden van de algemeen directeur

Rol directie in relatie tot het bestuur

Het bestuur is een bestuur op afstand. Dat betekent dat zolang de directeur het vertrouwen van het bestuur heeft, zij zich ook daadwerkelijk alleen met de hoofdlijnen bezighouden en voornamelijk bezig zijn met beleidsbepaling. Het bestuur zorgt ervoor dat we de goede dingen doen en de directeur dat we de dingen goed doen. Kortom: de directeur voert het door het bestuur vastgestelde beleid uit.

De directeur levert belangrijke input voor de beleidsbepaling, gevoed vanuit de dagelijkse bedrijfsvoering en actuele ontwikkelingen. Hij/zij doet waar mogelijk voorstellen voor (aanpassing van) het beleid of de te voeren strategie. De directeur is uit dien hoofde ook altijd bij de bestuursvergaderingen aanwezig. De directeur stelt op basis van de gekozen strategie een jaarbegroting op en zorgt voor draagvlak en motivatie binnen de organisatie om uitvoering aan de plannen te geven. Hij/zij betrekt daarom de managers en rentmeesters bij de wijze waarop de begroting uitvoering kan krijgen. De directeur informeert het bestuur periodiek over de voortgang van de bedrijfsvoering en doet dat uitgebreid via de verslaglegging van de jaarrekening in het tweede kwartaal van ieder jaar en tussentijds bij de presentatie van de begroting in de bestuursvergadering van het najaar.

De directeur is bevoegd om met de begroting als richtsnoer het voorgestelde beleid uitvoering te geven en de personele bezetting daar kwalitatief en kwantitatief op af te stemmen.

 

Verhouding directeur medewerkers en taken

De directeur is bij KKA in sommige gevallen meewerkend voorman, bijvoorbeeld als één van de twee deskundigen die de KKA-Verklaring of het controleverslag ten behoeve van de jaarrekening tekent, samen met één van de regiohoofden. Hij/zij heeft daarom affiniteit met accountancy of financial control. Hij/zij heeft snel in beeld of de verantwoording klopt en heeft gevoel voor cijfers en onderlinge verbanden. Bij het uitbrengen van offertes past de directeur het vierogenprincipe toe en draagt zo bij aan het bewaken van de kwaliteit.

De directeur geeft leiding aan de regiohoofden en heeft periodiek managementoverleg met hen. Hij/zij voert jaarlijks een functioneringsgesprek dat als doel heeft het plezier in werken te verhogen en de werking van de organisatie te verbeteren.

Bij KKG en KKG Adviseurs werkt de directeur vooral faciliterend, als sparringpartner en coach en draagt zorg voor de onderlinge verhoudingen. Hij/zij heeft affiniteit met vastgoedbeleggingen – en dan vooral voor agrarisch vastgoed – en kan juridische aangelegenheden op waarde schatten. Een verantwoordelijkheid van de directeur is om te zorgen voor een feilloos werkend contractenbeheersysteem, want dit is een belangrijke pijler van KKG en KKG Adviseurs. Affiniteit met het inrichten van een efficiënte administratieve organisatie is daarom van belang.

Gezien de beperkte omvang van deze organisatie geeft hij/zij leiding aan zowel de rentmeesters als het secretariaat en backoffice. Ook hier voert hij/zij functioneringsgesprekken met dezelfde insteek als bij KKA. Hij/zij neemt deel aan het rentmeestersoverleg en leidt het KKG-overleg.

Voor alle stichtingen geldt dat de directeur het oplossingsgericht denken bij de medewerkers stimuleert en initiatieven ontwikkelt om onze opdrachtgevers verder ten dienste te zijn en te ontzorgen.

 

Externe contacten

De directeur is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten en daarmee ook het boegbeeld van de organisatie. De directeur onderhoudt diverse contacten uit het netwerk van KKA en KKG. Denk dan aan de Dienstenorganisatie van de PKN, de classispredikanten, de flankerende organisaties, andere deputaatschappen van kerkkoepels, een aantal grotere relaties van KKA of KKG. Maar ook met SKIN, de koepel voor migranten kerken. De directeur ontwikkelt en onderhoudt contacten in deze wereld en opent hier nieuwe mogelijkheden. Contacten worden waar mogelijk ingezet voor acquisitie dan wel op proactieve wijze geïnitieerd. De directeur participeert namens de Silas Groep belangeloos in werkgroepen van de landelijke dienstenorganisatie: het CCBB en GCBB. Hiermee geven we invulling aan onze status als flankerende organisatie van de PKN en inhoud aan de doelen van onze stichtingen, waarbij winstoptimalisatie niet het ultieme doel is. Hij/zij is verantwoordelijk voor de PR.

 

Competenties, vaardigheden en andere eigenschappen

 • Directie- en managementervaring
 • Weet strategisch inzicht in combinatie met omgevingsbewustheid om te zetten in toegevoegde waarde voor kerken
 • HBO-/Academisch opleidingsniveau
 • Ingewijd in accountancy en/of financial control
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke en kerkelijke antenne, gewetensvol, integer met gevoel voor vertrouwelijkheid waar nodig
 • In staat tot zelfreflectie
 • Kan goed met stress omgaan, analytisch, logisch oordelen en kan ‘alleen’ beslissen
 • Bedrijfseconomisch inzicht
 • Weet medewerkers te stimuleren zich te ontwikkelen en te binden aan de organisatie
 • Stuurt op resultaten en toont ondernemerschap om rendabel verdienmodel te behouden, zonder winstoptimalisatie
 • Meelevend lid van een Protestantse Kerk

 

AFM-toets

In verband met de activiteiten van de Silas Groep als tussenpersoon voor verzekeringen valt KKA onder het toezicht van de AFM. Vóór definitieve aanstelling in deze functie vindt daarom een Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets plaats door de AFM.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is in overeenstemming met de verantwoordelijkheden die aan de functionaris gesteld worden en gevraagde ervaring. Wij volgen de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk werkers (AVR) in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze functie is ingeschaald in schaal 16. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.

 

Nadere informatie

Spreekt deze directiefunctie u aan? Stuur uw sollicitatie vóór 30 april 2022 door middel van een bondige sollicitatiemail met CV en foto onder vermelding van: ‘Vacature directeur Silas Groep’ naar mevrouw drs. E. Masclé-Gries, bestuurs- en directiesecretaresse.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer drs. P. Eenshuistra, 06 – 22 97 10 45.

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek om onze website te verbeteren (door te analyseren), u Social Media content en relevante advertenties te tonen. Zie onze cookies pagina voor meer details of ga akkoord door op de knop 'Accepteren' te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

AnalytischOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid.

Social mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden, zoals YouTube en FaceBook, te tonen. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AdverterenOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AndersOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn.