Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Silas Groep. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Silas Groep. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Ondanks de constante zorg en aandacht die de Silas Groep en haar onderdelen aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De Silas Groep kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De Silas Groep en haar onderdelen sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en van informatie die direct of indirect door middel van deze website is verkregen. Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.