Privacybeleid

PRIVACY KKA, KKG en KKG Adviseurs

KKA, KKG en KKG Adviseurs verwerken persoonsgegevens en andere data en doen dat in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is voor leidend. Privacy is belangrijk. Dit privacy statement geeft aan hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • persoonsgegevens die wij van onze opdrachtgevers hebben ontvangen, c.q. namens hen verwerken;
 • persoonsgegevens van onze eigen organisatie;
 • persoonsgegevens die wij via onze website ontvangen;

Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de financiële administratie, salarisadministratie en het bijhouden van de administratie van begraafplaatsen. Verder worden persoonsgegevens verwerkt in verband met werkzaamheden die plaatsvinden op een kerkelijk bureau en ten behoeve van de bemiddeling bij verkoop van specifieke verzekeringen.

Daarbij geldt het volgende:

 • persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de werkzaamheden in onze eigen organisatie en voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening voor onze opdrachtgevers.
 • Verwerking van gegevens vindt alleen plaats voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
 • Gegevens worden nooit, in welke vorm dan ook, ter beschikking gesteld aan derden.
 • De gegevens die wij verwerken voor onze opdrachtgevers zijn niet ons eigendom. De rechten van betrokkenen, zoals die in de AVG zijn vastgelegd, worden ten volle gerespecteerd.

Rechten

De AVG kent rechten toe aan een ieder waarvan persoonsgegevens zijn vastgelegd. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 • op inzage,
 • op rectificatie en aanvulling,
 • op beperking van de verwerking,
 • op vergetelheid,
 • op dataportabiliteit,
 • op het maken van bezwaar tegen verwerking.

Aangezien wij persoonsgegevens verwerken voor onze opdrachtgever, zullen wij altijd een verzoek om gebruik te maken van een van de rechten neerleggen bij de opdrachtgever. Die zal hieraan uitvoering geven op de wijze die de AVG daarvoor heeft vastgelegd en binnen de termijn die daarvoor is gesteld.

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief kan iedereen zich persoonlijk opgeven. Genoteerd worden alleen: de naam, het mailadres en eventueel de postcode. Dit laatste in verband met het versturen van gerichte informatie (bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten). De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven aan u. De toezending van de nieuwsbrief kan te allen tijde door de ontvanger worden stopgezet via de optie ‘afmelden’, onder aan de nieuwsbrief.

Website

Op onze website worden geen cookies gebruikt. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Bewaren

Voor financiële gegevens wordt de fiscale bewaartermijn gehanteerd.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Vragen over ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid kunt u contact opnemen met ons kantoor,

Postbus 675
3800 AR  Amersfoort

Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 23
3818 HN  Amersfoort
T (033) 467 10 12
E info-administratie@kkgkka.nl

PRIVACY Kerkelijk Waardebeheer

Met ingang van 25 mei 2018 geldt aangescherpte wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het beleid van Kerkelijk Waardebeheer ten aanzien van dit onderwerp is als volgt.

Beleid sinds oprichting

Bij de oprichting van Kerkelijk Waardebeheer (2012) is bij het verzamelen van gegevens van meet af aan rekening gehouden met de toen bestaande wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent:

 • dat Kerkelijk Waardebeheer vooral werkt met adressen van rechtspersonen: organisaties, vooral kerkelijke; privacywetgeving is van toepassing op natuurlijke personen en niet op deze rechtspersonen;
 • dat voor zover Kerkelijk Waardebeheer werkt met persoonlijke (mail)adressen, dit door de betrokkenen bewust is gewild omdat men zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief;
 • dat Kerkelijk Waardebeheer gegevens alleen verwerkt in verband met de doelstelling kennisdeling;
 • dat Kerkelijk Waardebeheer niet meer gegevens verwerkt dan nodig is voor de specifieke doelstelling;
 • dat Kerkelijk Waardebeheer altijd aangeeft dat de informatie die wordt verspreid van haar afkomstig is en hoe men de organisatie kan benaderen in verband met het recht op inzage, correctie en verwijdering.

E-mailadressen

Niet alle organisaties hebben functionele e-mailadressen, dat wil zeggen een e-mailadres van de organisatie, liefst gekoppeld aan een functie (bestuur@organisatie.nl, jansen@pkn.nl,  pastoor@parochie.nl, scriba@pg.nl, econoom@bisdom.nl et cetera). In die gevallen wordt een persoonlijk mailadres gebruikt dat door de betrokkene zelf aan Kerkelijk Waardebeheer is verstrekt.

Nieuwsbrieven

Voor de nieuwsbrief kan iedereen zich persoonlijk opgeven. Genoteerd worden alleen: de naam, het mailadres en eventueel de postcode. Dit laatste in verband met het versturen van gerichte informatie (bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten). De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven aan u. De toezending van de nieuwsbrief kan te allen tijde door de ontvanger worden stopgezet via de optie ‘afmelden’, onder aan de nieuwsbrief.

Aanmelding voor bijeenkomsten

Van degenen die zich hebben aangemeld voor een bijeenkomst worden adresgegevens gevraagd in verband met het naderhand toesturen van informatie. Het betreft statische lijsten die verder geen functie hebben en die binnen een jaar vernietigd worden.

Website

Op onze website worden geen cookies gebruikt. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Kerkelijk Waardebeheer heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en worden alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over ons privacybeleid

Kerkelijk Waardebeheer behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Bij vragen over het beleid kunt u contact opnemen met ons kantoor:

Postbus 675
3800 AR  Amersfoort

Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 23
3818 HN  Amersfoort
T (033) 467 10 12
E info@kerkelijkwaardebeheer.nl

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto