Andere objecten

Tender Grote of Mariakerk met waaggebouw te Meppel

Verkocht via KKG Adviseurs | Prijs: Verkoop middels tender

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht

Grote of Mariakerk met het waaggebouw te Meppel met bijbehorende ondergrond en het rijksmonumentale interieur en orgel

in eigendom bij de Protestantse Gemeente te Meppel,

hierna te noemen: “object”.

 

NB De aanvraagtermijn voor de brochure is gesloten.

 

Algemene gegevens

 • Ligging: het object is ligt midden in het centrum van Meppel aan de Hoofdstraat en aan het Kerkplein met aanliggende winkelstraten. Omliggende bebouwing bestaat met name uit een combinatie van detailhandel, horeca en wonen.
 • Adres: Hoofdstraat 52, 7941 AC Meppel
 • De kadastrale gegevens: kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie A nummer 7725, groot 754 m2.
 • Vloeroppervlakte: de globale vloeroppervlakte inclusief het waaggebouw en de in het kerkgebouw aanwezige galerijen bedraagt circa 800 m2.

 

Planologische bestemming

Het object valt onder de volgende bestemmingsplannen van de gemeente Meppel:

 • 1) ‘Meppel Binnenstad’ (vastgesteld 27-06-2013)
 • 2) Meppel Binnenstad, partiële herziening Staat van Bedrijfsactiviteiten (vastgesteld 01-02-2018) met de volgende aanduidingen:
  • enkel bestemming: maatschappelijk (artikel 11)
  • dubbel bestemming: waarde archeologie-1 (artikel 18)
  • gebiedsaanduiding: geluidzone industrie (artikel 23.1),
  • vrijwaringszone molenbiotoop (artikel 23.2),
  • cultuurhistorisch gebied topklasse en hoog (artikel 23.4)
 • 3) Meppel- Paraplubestemmingsplan Parkeren (vastgesteld 15-11-2018)
 • 4) Paraplubestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting (vastgesteld 22-12-2022)

Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Ontsluiting

Het kerkgebouw is rondom ontsloten en bereikbaar per fiets en te voet vanaf de Hoofdstraat en het Kerkplein. Parkeren is mogelijk langs de aanliggende doorgaande straten/wegen (Kleine- en Grote Oever) en op nabijgelegen openbare parkeerplaatsen (betaald parkeren).

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens kadastrale recherche zijn geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd.

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Het object is aangewezen als Rijksmonument en geregistreerd onder de volgende nummers: 28631 en 28633 bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Diversen

 • Op eigen terrein zijn geen parkeerplaatsen aanwezig.
 • De kerktoren, Kerkplein 21, 7941 BG Meppel (kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie A, nummer 7724, groot 106 m²) is geen eigendom van verkoper, maar sinds 1798 van de burgerlijke gemeente Meppel. De kerktoren maakt geen onderdeel uit van de koop. De eigenaar van het object heeft wel gebruiksrechten, zoals het gebruik onder de toren voor de toegang tot de kerk en het luiden van de klokken, deze gebruiksrechten gaan over op de koper.

 

Bouwjaar

Kerkgebouw

Het bouwjaar van het object is 1422. In de loop der eeuwen heeft steeds onderhoud en renovatie plaatsgevonden naar de eisen van de toenmalige tijd. Het huidige onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjarenplanonderhoudsplan (MJOP) welke de basis vormt voor de lopende SIM-subsidie.

 

Subsidie

Voor het object is een lopende subsidieregeling (SIM) tot 2026 met een totaalbedrag van € 78.495,00.

 

Bouwaard, constructie

Het object is voorzien van een gemetselde fundering (het is onbekend of het object is onderheid). De gevels bestaan uit meerdere lagen steensmuren uitgevoerd in rode en bruine handvormbaksteen en enkele gedeelten met tufsteen. De zijgevels zijn uitgevoerd met steunberen. De zijgevels zijn voorzien van spitsboogramen met glas-in-lood. In de consistorie zijn houten ramen aanwezig met enkel glas en roedeverdeling. De noordgevel heeft een kenmerkende knik. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband met platvolle en gesneden voeg.

Het kerkgebouw is voorzien van ‘zadeldaken-in-carré’ (d.w.z. twee naast elkaar geplaatste zadeldaken met dwars erop geplaatst een lessenaarsdak aan de oostzijde) voorzien van harde dekking bestaande uit oud-Hollandse dakpannen. De consistorie heeft een plat dak met bitumen en het waaggebouw is voorzien van een zadeldak met harde dekking.

De dakconstructie is van hout, in het kerkgebouw is een grenen gordingenkap en in de zuidelijke kap een eiken sporenkap aanwezig. Het waaggebouw heeft een sporenkap, deze kap is aangetast door de bonte knaagkever en deskundig behandeld.

Aan de geveleinden zijn houten bakgoten aangebracht met zinken bekleding welke worden ondersteund door muurankers. Er is een zakgoot aanwezig tussen de twee zadeldaken van het kerkgebouw.

De vloeren bestaan uit grijs gesmoorde natuurstenen plavuizen (in kerkzaal) en gedeeltelijk houten vloeren (onder andere bij de galerijen). De plavuizen liggen in een betonvloer waaronder de cv-buizen in asbestcementvezel zijn gelegd.

De binnenmuren bestaan overwegend uit stucwerk. De plafonds in de kerkzaal bestaan uit tongewelven met zware hoofddraagbalken en trekbalken en in de consistorie uit houten planken met dwarsbalken.

 

Indeling en globale vloeroppervlaktes

De indeling is als volgt: kerkzaal met Rijksmonumentaal interieur en orgel (zie monumentenbeschrijving), galerijen aan oost- en westzijde, doorgang naar de toren, consistorie met keuken en toilet, waaggebouw met aparte ruimte en toiletten (zie bijgaande plattegrond).

 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair

Er zijn twee toiletgroepen gesitueerd nabij consistorie en in het waaggebouw.

 

Centrale verwarming

Het object wordt verwarmd door middel van radiotoren.
Er zijn hiervoor 3 stuks Remeha Quinta cv-ketels aanwezig, bouwjaar 2005.

 

Isolatie

Het object kent geen isolerende en of duurzaamheidsvoorzieningen.

 

Algemeen

Energielabel

Kerkgebouw en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel.

 

Overige bepalingen

 • Het is de koper toegestaan op zijn kosten een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • In de koop zijn begrepen de monumentale inventaris en het kerkorgel.
 • Het is de eigenaar niet bekend dat in het object zowel in de grond alsmede de opstallen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn, behoudens de vermelde asbestcementvezels.
 • De verkoop vindt plaats overeenkomstig de bijgevoegde voorwaarden “Tender” en de voorwaarden welke zijn gesteld in de vragenlijst en de concept koopovereenkomst welke een onlosmakelijk onderdeel vormen met deze brochure. Het kerkbestuur behoudt zich het recht van gunning voor en is vrij in zijn keuze.
 • Verkoop vindt plaats onder de onvoorwaardelijke aanvaarding van de concept koopovereenkomst (welke als bijlage is toegevoegd) tegen een koopprijs van € 1,00 (zegge: één euro).
 • De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Meppel. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor de provincie Drenthe zal eveneens zijn goedkeuring dienen te verlenen. Als deze goedkeuringen niet worden verleend, dan is verkoper ontslagen van de verplichtingen aan de wederpartij.
 • Bezichtiging van het object vindt uitsluitend plaats op afspraak in overleg.
 • Het rapport van de Monumentenwacht is op te vragen via onderstaand e-mailadres.

 

Bezichtiging

Het is mogelijk om de Grote of Mariakerk te bezichtigen.
Indien u prijs stelt op een bezichtiging kunt u voor het maken van een afspraak per e-mail contact opnemen met: a.jansen@kkgkka.nl.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

Kenmerken

Type object: Kerkgebouw met nevenruimten
Adres: Hoofdstraat 52, 7941 AC Meppel
Kadastrale gegevens: Gemeente Meppel, sectie A nummer 7725, groot 754 m2
Bestemming: Maatschappelijk met dubbelbestemming: waarde archeologie-1

Informatie

NB De aanvraagtermijn voor de brochure is gesloten.

 

Klik hier voor meer informatie over de Tender.

 

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto