Protestantse Gemeente Ter Holten Diaconie

Logo-Protestantse-Kerk-kleur

 

ANBI-publicatie van Diaconie van de Protestantse Gemeente Ter Holten

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Ter Holten
RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag
Website adres:
E-mailadres: hfa.raggers@planet.nl
Adres: Hamersweg 1a
Postcode: 8474 CN
Plaats: Oldeholtpade

 

De Protestantse Gemeente Ter Holten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Ter Holten.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

In september 2014 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2014-2019. In dit beleidsplan is de missie nader uitgewerkt.

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

Begroting 2016

Rekening 2016

Rekening 2015

Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 6.333 € 6.032 € 6.506
Bijdragen gemeenteleden € 2.081 € 2.630 € 2.071
Totaal baten € 8.414 € 8.662 € 8.577
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 3.827 € 6.456 € 4.443
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € – € – € –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 1.435 € 1.456 € 1.448
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 751 € 764 € 612
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € 147 € 122 € 135
Salarissen (koster, organist e.d.) € – € 350 € 215
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 2.827 € 527 € 570
Totaal lasten € 8.987 € 9.675 € 7.423
Resultaat (baten – lasten) € – 573 € – 1.013 € 1.154

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Protestantse Gemeente Waddinxveen CvK

https://www.kkgkka.nl/kka/anbi-portaal/protestantse-gemeente-waddinxveen-cvk/

Logo-Protestantse-Kerk-kleur

 

ANBI-publicatie van de Protestantse Gemeente Waddinxveen – CvK

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Waddinxveen
RSIN/Fiscaal nummer: 002731459 (Cvk)
Website adres: www.PKN-PGWaddinxveen.nl
E-mailadres: secr-collegekrm@PKN-PGWaddinxveen.nl
Bezoekadressen: Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen
Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen
De Rank, Coenecoopcollege, Dreef 6
Postadres: Klaverveld 1, 2742 GH Waddinxveen
Postbus: Postbus 17, 2740 AA Waddinxveen

 

De Protestantse gemeente te Waddinxveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 813612809. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Waddinxveen.

B. Bestuurssamenstelling

De Protestantse Gemeente bestaat uit 3 wijkgemeenten, de wijkgemeente Immanuëlkerk, de wijkgemeente Ontmoetingskerk en de wijkgemeente van bijzondere aard De Rank. De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit 12 ambtsdragers die volgens rooster door en uit de drie wijkkerkenraden zijn aangewezen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling

De missie van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen
Wij zijn de Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Met erkenning en eerbiediging van de onderlinge verschillen willen wij eenheid uitstralen en zichtbaar zijn in de Waddinxveense samenleving. Dit doen wij om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om één gemeente van Christus te zijn.

D. Beleidsplan

In juni 2013 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2015. In dit beleidsplan is de missie nader uitgewerkt.

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Overige activiteiten kunt u lezen via deze link.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

Begroting 2016

Rekening 2016

Rekening 2015

Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 30.750 € 39.668 € 39.693
Bijdragen gemeenteleden € 404.000 € 402.347 € 417.934
Subsidies en overige bijdragen van derden € 25.500 € 29.098 € 34.603
Totaal baten € 460.250 € 471.113 € 492.230
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 298.900 € 271.385 € 296.795
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 23.800 € 19.768 € 22.406
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 29.050 € 27.329 € 28.540
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 52.830 € 65.840 € 79.601
Salarissen (koster, organist e.d.) € 15.050 € 12.928 € 15.571
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 25.700 € 17.521 € 16.881
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 13.600 € 15.695 € 13.516
Totaal lasten € 458.930 € 430.466 € 473.310
Resultaat (baten – lasten) € 1.320 € 40.647 € 18.920

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto