Protestantse Gemeente Waddinxveen CvK

 

ANBI-publicatie van de Protestantse Gemeente Waddinxveen – CvK

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Waddinxveen
RSIN/Fiscaal nummer: 002731459 (Cvk)
KvK-nummer: 76399605
Website adres: www.PKN-PGWaddinxveen.nl
E-mailadres: secr-collegekrm@PKN-PGWaddinxveen.nl
Bezoekadressen:

’t Spectrum, Prinses Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen en Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen
De Rank, Coenecoopcollege, Dreef 6 (tot en met 2 juli 2023), vanaf 3 juli 2023: Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen

Postadres: Klaverveld 1, 2742 GH Waddinxveen
Postbus: Postbus 17, 2740 AA Waddinxveen
 

 

De Protestantse Gemeente te Waddinxveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 813612809. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Dit betekent dat giften aan de Protestantse Gemeente te Waddinxveen (inclusief giften aan de wijkgemeenten, zoals hieronder beschreven, aftrekbaar zijn van de belastingen).

B. Bestuurssamenstelling

De Protestantse Gemeente te Waddinxveen (PGW) bestaat uit 2 wijkgemeenten, de wijkgemeente ’t Spectrum en de wijkgemeente van bijzondere aard De Rank. De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit 12 ambtsdragers die volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden van de wijkgemeenten zijn aangewezen.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de PGW, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het CvK bestaat uit tenminste drie leden.

De kerkenraden van de wijkgemeenten zijn eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verder hebben zowel de kerkenraden als het CvK, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken, (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling

De missie van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen (PGW)

Wij zijn de PGW. Met erkenning en eerbiediging van de onderlinge verschillen willen wij eenheid uitstralen en zichtbaar zijn in de Waddinxveense samenleving. Dit doen wij om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om één gemeente van Christus te zijn.

D. Beleidsplan

In juni 2013 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2015. In dit beleidsplan is de missie nader uitgewerkt. Dit beleidsplan en deze missie worden heden nog steeds als uitgangspunt gebruikt en bruikbaar geacht.

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk. Dit kunt u vinden via deze link (zoek op beleidsplan 2021-2025 ‘De toekomst open tegemoet’).

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van de PGW is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraden van de wijkgemeenten hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het CvK en het College van Diakenen (CvD). Zij waken over de financiën van de PGW en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Overige activiteiten kunt u lezen via deze link.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het meest recente verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van de twee jaren voorafgaand aan het meest recente verslagjaar.

 

Baten en lasten

Begroting 2024

Rekening 2023

Rekening 2022

Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken 78.700 100.929 88.199
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 6.500 8.790 5.307
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 12.000 1.498 2.300
Bijdragen van leden en anderen      401.900      431.489      435.255
Totaal baten A 499.100 542.706 531.061
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 99.325 111.276 72.963
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 4.980 21.639 21.168
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 15.000 32.309 14.878
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 281.600 214.839 245.880
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 33.145 24.011 21.778
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 25.050 41.094 25.255
Salarissen en vergoedingen 14.150 11.656 12.477
Kosten beheer, administratie en archief 41.135 35.712 35.446
Rentelasten/bankkosten            3.210            1.603            1.709
Totaal lasten A      517.595      494.139      451.554
Operationeel resultaat (A) – 18.495 48.567 79.507
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 15.000 47.507 68.244
Incidentele lasten        – 2.500        – 3.387        – 8.915
Incidentele baten en lasten (B)         12.500         44.120        59.329
Resultaat verslagjaar (A+B) – 5.995 92.687 138.836
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 18.000 19.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 22.000
Toevoegingen bestemmingsreserves – 10.000 – 18.691 – 68.200
Toevoegingen bestemmingsfondsen     – 12.000                      –                      –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)        18.000               309      – 68.200
Resultaat naar Algemene reserve (D) 12.005 92.996 70.636

 


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto