Protestantse Gemeente Waddinxveen CvK

 

ANBI-publicatie van de Protestantse Gemeente Waddinxveen – CvK

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Waddinxveen
RSIN/Fiscaal nummer: 002731459 (Cvk)
Website adres: www.PKN-PGWaddinxveen.nl
E-mailadres: secr-collegekrm@PKN-PGWaddinxveen.nl
Bezoekadressen: Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen
Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, 2742 DJ  Waddinxveen
De Rank, Coenecoopcollege, Dreef 6
Postadres: Klaverveld 1, 2742 GH Waddinxveen
Postbus: Postbus 17, 2740 AA Waddinxveen
 

 

De Protestantse gemeente te Waddinxveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 813612809. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Waddinxveen.

B. Bestuurssamenstelling

De Protestantse Gemeente bestaat uit 3 wijkgemeenten, de wijkgemeente Immanuëlkerk, de wijkgemeente Ontmoetingskerk en de wijkgemeente van bijzondere aard De Rank. De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit 12 ambtsdragers die volgens rooster door en uit de drie wijkkerkenraden zijn aangewezen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling

De missie van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen
Wij zijn de Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Met erkenning en eerbiediging van de onderlinge verschillen willen wij eenheid uitstralen en zichtbaar zijn in de Waddinxveense samenleving. Dit doen wij om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om één gemeente van Christus te zijn.

D. Beleidsplan

In juni 2013 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2015. In dit beleidsplan is de missie nader uitgewerkt.

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Overige activiteiten kunt u lezen via deze link.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten

Begroting 2022

Rekening 2021

Rekening 2020

Baten
Baten onroerende zaken €     70.400 €     70.671 €     66.439
Rentebaten en dividenden €        4.505 €        5.256 €        5.269
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €     10.000 €        4.085 €            993
Bijdragen levend geld €  400.045 €  416.198 €  425.897
Totaal baten €  484.950 €  496.210 €  498.598
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €     67.250 €     59.739 €     66.249
Lasten overige eigendommen en inventarissen €     14.300 €     14.197 €     16.896
Afschrijvingen €     11.900 €     14.170 €     12.182
Pastoraat €  303.275 €  290.835 €  344.251
Lasten kerkdiensten, catechese, etc. €     42.070 €     26.439 €     20.545
Verplichtingen/bijdragen andere organen €     24.400 €     24.529 €     25.365
Salarissen €     11.800 €        6.947 €        9.217
Kosten beheer en administratie €     27.025 €     32.348 €     26.975
Rentelasten/bankkosten €        1.955 €        1.837 €        2.041
Totaal lasten €  503.975 €  471.042 €  523.720
Saldo baten – lasten €  – 19.025   €     25.168   €  – 25.122
Toevoegingen aan fondsen €                   –  €   -34.000  €   183.461
Onttrekkingen aan fondsen €     16.000  €                  –  €  -104.310
Overige lasten en baten €                  – €      12.190 €      43.968
Totaal €     16.000 €  – 21.810 €   123.119
Resultaat €     – 3.025 €        3.358 €     97.997

 


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto