Protestantse Gemeente Waddinxveen Diaconie

 

ANBI-publicatie van de Protestantse Gemeente Waddinxveen – Diaconie

 

A. Algemene gegevens

 

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Waddinxveen
RSIN/Fiscaal nummer: 824104146 (Diaconie)
Website adres: www.PKN-PGWaddinxveen.nl
E-mailadres: secr-collegediakenen@PKN-PGWaddinxveen.nl
Bezoekadressen: Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen
Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen
De Rank, Coenecoopcollege, Dreef 6
Postadres: Klaverveld 1, 2742 GH Waddinxveen
Postbus: Postbus 17, 2740 AA Waddinxveen

 

De Protestantse gemeente te Waddinxveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen.

B. Samenstelling bestuur

De Protestantse Gemeente bestaat uit 3 wijkgemeenten, de wijkgemeente Immanuëlkerk, de wijkgemeente Ontmoetingskerk en de wijkgemeente van bijzondere aard De Rank. De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit 12 ambtsdragers die volgens rooster door en uit de drie wijkkerkenraden zijn aangewezen.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken, (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  • 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link (zoek op beleidsplan 2021-2025 ‘De toekomst open tegemoet’).

In juni 2013 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2015. In dit beleidsplan is de missie nader uitgewerkt.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Overige activiteiten kunt u lezen via deze link.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Begroting 2023

Rekening 2022

Rekening 2021

Opbrengsten en baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 36 0
Bijdragen van leden en anderen 14.255 14.892 19.330
Door te zenden collecten en giften      41.800      90.743      58.009
Totaal baten A 56.055 105.671 77.338
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 200 169 508
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.100 2.618 2.505
Salarissen en vergoedingen 200
Kosten beheer, administratie en archief 5.525 2.864 5.501
Rentelasten/bankkosten 455 452 327
Diaconaal werk plaatselijk 8.550 4.773 5.437
Diaconaal werk regionaal/landelijk 2.000 1.120 3.160
Diaconaal werk wereldwijd 4.750 10.734 10.009
Afdrachten door te zenden collecten en giften      41.800      90.743      58.009
Totaal lasten A      66.580   113.472      85.457
Operationeel resultaat (A) -10.525 -7.801 -8.118
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 0
Incidentele lasten                   –                   –                   –
Incidentele baten en lasten (B)                   –                   0                   –
Resultaat verslagjaar (A+B) -10.525 -7.801 -8.118
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 2.750 8.633 3.569
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen            -100                   0              -13
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)         2.650         8.633         3.556
Resultaat naar Algemene reserve (D) -7.875 832 -4.562

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.Toelichting

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto