Stichting Onderhoud Nederlands Hervormde Kerken in Rhenoy en Gellicum

Statutaire naam: Stichting Onderhoud Nederlands Hervormde Kerken in Rhenoy en Gellicum

RSIN/fiscaal nummer: 809592745

Contactgegevens

Dorpsstraat 43
4152 EN Rhenoy
T (06) 46 03 72 62
E Leenderd@upcmail.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het onderhoud, de restauratie en instandhouding van de Nederlands Hervormde Kerk in Rhenoy.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het actuele beleidsplan is erop gericht voldoende financiële middelen te behouden en te genereren om in de toekomst de Nederlands Hervormde Kerk in Rhenoy te kunnen onderhouden.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling

Bestuurders
Twee bestuursleden, waarvan één voorzitter en één penningmeester.

Beloning bestuurders
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten bestaan uit het jaarlijks organiseren van een braderie voor het genereren van liquiditeiten voor de stichting.

 

 

Baten en Lasten

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Baten
Opbrengsten uit bezittingen €      2.494 €         3.176
Bijdragen gemeenteleden €                – €         3.686
Subsidies en overige bijdragen van derden €                – €                   –
Totaal baten €      2.494 €        6.862
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €                – €                   –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €                – €                   –
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €                – €                   –
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €                – €            842
Salarissen (koster, organist e.d.) €                – €                   –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €      6.586 € – 11.692
Lasten overige eigendommen en inventarissen €                – €                  –
Totaal lasten €      6.586 € – 10.850
Resultaat (baten – lasten) €   – 4.092 €     17.712

 

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto