Advies bij erfpacht, opstalrecht en beklemmingen

Zakelijke rechten

Kabels en leidingen

De Belemmeringenwet Privaatrecht regelt in Nederland dat leidingen en kabels ook daadwerkelijk gelegd kunnen worden. Zakelijke rechten kunnen worden gevestigd op de grond van een eigenaar. Dat is nodig om de aanleg en het beheer van de leiding mogelijk te maken. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met een eigenaar.

De aanleg van leidingen vraagt om kennis van ruimtelijke ordening en milieurecht. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om afspraken tussen de leidingbeheerder en de eigenaren en gebruikers van de grond contractueel vast te leggen.

 

Recht van beklemming

Het recht van beklemming is het recht om voor altijd de grond van iemand anders te mogen gebruiken. Hij wordt niet de eigenaar van de grond, maar wel van gebouwen en beplantingen die zich op die grond bevinden. Het lijkt daarmee op een combinatie van erfpacht en opstal.

Wanneer er een bouwwerk zoals een schuur op een stuk grond wordt gebouwd, vindt er normaal gesproken ‘natrekking’ plaats: de eigenaar van het stuk grond wordt ook eigenaar van het bouwwerk. Uiteraard zijn er genoeg situaties te bedenken waarin natrekking niet wenselijk is. In die situaties biedt het beperkte recht van opstal uitkomst.

Recht van beklemming kan niet meer worden gevestigd, maar blijft voor oude gevallen bestaan.

 

Opstalrecht

Volgens de wet is het recht van opstal een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Dat wil dus zeggen dat het recht van opstal afwijkt van de normale regels van natrekking: is er een recht van opstal, dan kan die rechthebbende deze zaken in eigendom hebben zonder dat hij eigenaar is van de grond.

Het recht van opstal kan een zelfstandig recht van opstal zijn en een afhankelijk recht van opstal. Het eerste betekent dat het op zichzelf staat, terwijl het tweede, het afhankelijke recht, inhoudt dat het afhankelijk is van een ander recht, zoals bijvoorbeeld erfpacht (maar ook bijvoorbeeld huur of pacht). Gaat de erfpacht dan bijvoorbeeld teniet, dan gaat het recht van opstal ook teniet. Ook overdragen van het recht is dan niet zonder overdracht van het andere recht mogelijk.

Het recht van opstal kan ontstaan door vestiging (bij de notaris) en door verjaring (10 jaar in geval van goede trouw, 20 jaar als goede trouw niet aanwezig is).

 

Erfpachtrecht

Erfpacht is een zakelijk recht. Dat betekent dat het recht niet verbonden is aan een persoon, maar aan een onroerende zaak, meestal een stuk grond. De erfpachter verkrijgt het recht om de grond voor een bepaalde overeengekomen periode te gebruiken en te houden tegen betaling van een geldsom, ook wel de canon genoemd.

 

Rendement

Voor een erfpachtovereenkomst wordt een bedrag voor het erfpachtrecht betaald ofwel insteek genoemd. Dit betreft een vast bedrag of een percentage van de vrije agrarische waarde. De rentepercentages variëren op dit moment van 2 tot 2,8%, waarbij de canon jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van CPI.

 

Meer informatie over zakelijke rechten?

De rentmeesters van KKG hebben veel expertise en ervaring op het gebied van zakelijke rechten. Wij adviseren u bij het vestigen van een van deze rechten, onderhandelingen en schadeberekeningen opstellen die hiermee samenhangen. Neem voor meer informatie gerust contact op met de rentmeester in uw regio.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto