Taxatie kerk

Taxeren is het bepalen van de waarde van een object. Het kan om allerlei goederen gaan: roerende en onroerende goederen, maar ook vermogensrechten. Om te taxeren moet men aan specifieke voorwaarden voldoen en gecertificeerd zijn, dat zijn onze rentmeesters.

Taxatie kerkgebouw, overige gebouwen en grond

Naast een taxatie kerk of taxatie kerkgebouw, taxeren onze rentmeesters diverse overige onroerende goederen: pastorieën, verenigingsgebouwen, kantoorpanden, woningen en grond (grasland of landbouwgrond). De waarde van onroerende goederen kan op verschillende manieren getaxeerd worden. Zo kennen we bijvoorbeeld:

  • de marktwaarde: de waarde in het economisch verkeer
  • de WOZ-waarde: die door de burgerlijke gemeente wordt bepaald
  • de executiewaarde: de waarde die een object bij gedwongen verkoop heeft

Het gaat steeds om een andere waarde voor hetzelfde object. Voor u als eigenaar is het belangrijk om te weten wat de juiste marktwaarde is. Onze rentemeesters rekenen het voor u uit.

De marktwaarde wordt bepaald op basis van diverse parameters. Bij woningen spelen de zogenaamde referentieobjecten een belangrijke rol. Dat zijn vergelijkbare woningen. Bekeken wordt voor welk bedrag die recent zijn verkocht, en dat bepaalt dan deels de waarde van een huis. Andere belangrijke gegevens die een rol spelen zijn ligging, staat van onderhoud, isolatie e.d.

Kerkelijke onroerende zaken

Bij kerkelijke onroerende zaken is het vaak ingewikkeld om een vergelijking te maken met andere objecten. Soms zijn er geen referentieobjecten. Aan de ene kant omdat het vaak niet om standaard gebouwen gaat, maar om bijzondere. Aan de andere kant omdat ze wellicht na verkoop een nieuwe bestemming krijgen. Dat betekent ook iets voor de waarde. Het is dan ook van groot belang om van tevoren een goede inschatting te maken van de mogelijkheden die het object biedt.

Redenen om te taxeren

Er kunnen verschillende redenen zijn een object te laten taxeren. Een taxatie kerk is bijvoorbeeld nodig als u een kerk te koop aan wilt bieden. Zoals hierboven omschreven, is het hierbij belangrijk om eerst de mogelijkheden van het object in kaart te brengen. Onze rentmeesters spreken graag de verschillende opties met u door om zo tot een goede waardebepaling te komen.

Ook kan een taxatie kerk of taxatie kerkgebouw noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van financiering. In dergelijke gevallen moet de taxatie kerk dan gemaakt worden door een partij die niet bij het verkooptraject betrokken is. Wanneer onze rentmeesters hier niet bij betrokken zijn, kunnen zij als onafhankelijke partij optreden en de taxatie kerk voor u verzorgen. Wij lichten graag toe wat de mogelijkheden zijn.

Rentmeesters

Onze rentmeesters zijn specialisten in grond, met name agrarische grond, en in alle soorten gebouwen, met name kerkelijke gebouwen (kerkgebouwen, pastorieën, parochiecentra, patronaatsgebouwen, diaconieën en nog veel meer).

Wilt u meer weten over een taxatie kerk of taxatie kerkgebouw of het taxeren van overig onroerend goed? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto